Tamperelaisten korkeakoulujen yhteistyö – mistä on kyse?

Tamy järjestää ylioppilaskunnan virallisen kokouksen 29.10.2014 kello 14 Päätalon aulan portailla. Kokouksen asiana ovat opiskelijoiden näkemykset ja osallistuminen tamperelaisten korkeakoulujen yhteistyön selvitystyöhön. Kokoukseen ovat kutsuttuja kaikki Tamyn jäsenet, ja jokaisella jäsenellä on kokouksessa oikeus osallistua keskusteluun, tehdä esityksiä sekä tarvittaessa äänestää.  Toivomme laajaa osallistumista kaikilta Tampereen yliopiston opiskelijoilta kokoukseen sekä sen aikana ja ympärillä käytävään keskusteluun!

Lisätietoja kokouksesta löytyy osoitteesta http://www.tamy.fi/ylioppilaskunnankokous, ja somessa keskustelua voi seurata #tamykokous.

Mistä koko tässä T3-työnimellä kulkevassa prosessissa on kyse? Tässä katsaus siihen, miten tamperelaisten korkeakoulujen yhteistyöselvitys on Tamyn näkökulmasta edennyt:

TaY:n rehtori Kaija Holli nosti muutaman vuoden hiljaisemman vaiheen jälkeen tamperelaisten korkeakoulujen yhteistyön keskusteluun lukuvuoden avajaispuheessaan syyskuussa 2013. Tuolloin Holli visioi uutta uljasta Tampereen (yhdistynyttä) yliopistoa:

“Minkälainen sitten olisi Tampereen uusi yliopisto. Siellä olisi yli 26 000 opiskelijaa, huomattavasti enemmän kuin esimerkiksi Aalto-yliopistossa. Sieltä syntyisi vuosittain yli 4 000 alemman, ylemmän tai tohtoritason tutkintoa yhteensä, huomattavasti enemmän kuin Aalto-yliopistossa. Siellä tuotettaisiin jo nykyresurssein yli 4 000 tieteellistä artikkelia vuosittain, mikä on yli 500 enemmän kuin Aalto-yliopistossa. Siellä työskentelisi reilusti yli 4 000 henkilöä, mikä on lähes yhtä paljon kuin Aalto-yliopistossa. Sen kokonaisrahoitus olisi lähes 350 miljoonaa euroa, mikä ei vielä yllä Aalto-yliopiston tasolle, sen enempää kuin tasekaan.”

Huhtikuussa 2014 uutisoitiin TaY:n, TTY:n ja TAMK:n hallitusten asettaneen yhteisen selvitysmiehen “kartoittamaan korkeakoulujen mahdollisuutta olla yhdessä enemmän.” Selvitystä tekemään valittiin vuorineuvos Stig Gustavson.

Gustavson selvittää, millä aloilla tamperelaisilla korkeakouluilla olisi mahdollista olla johtavia suunnannäyttäjiä. Tarkastelun kohteena ovat opetus, tutkimus, yhteiskunnallinen vaikuttavuus sekä työ- ja elinkeinoelämän kehittäminen.
– Selvitystyössä olennaisin asia ei ole muoto vaan substanssi. Tavoitteena on kirkastaa, mihin tieteen ja opetuksen alueeseen korkeakoulujen kannattaa panostaa. Tuloksena voi olla myös, että jostain alasta aika on ajanut ohi tieteen kehittyessä. Silloin alasta on parasta luopua.
Syyskuuhun mennessä ovat selvillä päälinjaukset siitä, millä aloilla korkeakoulut voisivat olla johtavia ja ainutkertaisia. Lisäksi odotetaan esityksiä niistä keinoista, joilla tavoitteeseen päästään sekä kansallisesti että kansainvälisesti.”

Rehtori Holli kävi vastaamassa Tamyn edustajiston kysymyksiin selvitystyöstä 24.4.2014, ja tuolloin Holli totesi, että selvitystyön tulos voi olla syvyydeltään “mitä tahansa nollasta sataan” – yhteistyö voisi tarkoittaa pienemmässä mittakaavassa esimerkiksi yhdistyneitä ura- ja rekrypalveluita tai suurimmillaan korkeakoulujen yhdistymistä.

Gustavsonin selvitystyön oli alkuperäisten tietojen mukaan määrä valmistua syyskuuhun mennessä. Keväällä Tamyn ja rehtoraatin tapaamisissa annettiin ymmärtää, että selvitystyön osana Gustavson tulisi tapaamaan esimerkiksi yksiköiden johtajia ja ylioppilas- ja opiskelijakuntien edustajia. Samaan käsitykseen jäivät myös tietojemme mukaan useat yliopiston henkilökunnan edustajat, joilla olisi asemansa puolesta voinut olla ansioituneita näkemyksiä korkeakouluyhteistyön uhista ja mahdollisuuksista Tampereella. Kesän päättyessä mitään tällaisia yhteydenottoja ei kuitenkaan ollut kuulunut.

TaY:n intrasta löytyvien yliopiston hallituksen pöytäkirjojen mukaan yliopiston hallitus kuuli Gustavsonia kokouksessaan 28.8.2014. Minkäänlaista informaatiota selvitystyön tilasta tai tuloksista ei saatu avoimeen jakeluun, vaan ainoa maininta koko selvitystyöstä löytyy ko. kokouksen pöytäkirjasta:

“Hallitus kuuli selvityshenkilö Stig Gustavsonia ja päätti jatkaa prosessia.

TTY:n rehtori Markku Kivikoski piti puheen yhdistymisen puolesta Tampereen Teknillisen yliopiston lukuvuoden avajaistilaisuudessa 5.9.2014.

”Olisiko aika tietyillä koulutusaloilla kypsä duaalimallista luopumiseen? Tamperelaiset yliopistot voisivat yhdessä Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa pilotoida uutta mallia. Ainakin tekniikassa tähän pitäisi olla hyvät lähtökohdat ja valmiudet.”

Kivikoski antoi myös haastattelun Tekniikka ja Talous -lehdelle syyskuun alussa. Tuolloin hän julkisti tiedon siitä, että TAMKin ja TTY:n välille oltiin hakemassa pilottimahdollisuutta yhdistetylle opintopolulle.

”Tampereella on tarkoitus aloittaa kokeilu, jossa myös yliopiston opiskelijat opiskelevat ensin amk-tason insinööreiksi ja sitten halukkaat jatkavat diplomi-insinööreiksi.”

Tamy kyllästyi yliopiston olemattomaan tiedotukseen yhteistyöselvityksen suhteen, ja julkaisimme kannanottomme “Avoimuutta selvitysmiehen työhön” 8.9.2014. Kannanotossa totesimme seuraavaa:

Tamy vaatii Tampereen yliopiston hallitusta, rehtoraattia ja selvitysmiestä avaamaan selvityksen tekoprosessia ja kertomaan yliopistoyhteisölle mikä on selvityksen tämän hetkinen tila ja mihin kysymyksiin ei vielä ole vastausta. — Nyt on aika nostaa kissa pöydälle ja keskustella yliopiston tulevaisuudesta asioiden oikeilla nimillä samalla poistaen yliopiston tulevaisuuden toimintaympäristön epävarmuutta.”

Rehtoraattitapaamisessa 18.9.2014 keskustelimme Tamyn aloitteesta lähes ainoastaan yhteistyöselvityksestä, julkaisemastamme kannanotosta ja vaatimuksistamme aiheen avoimempaan käsittelyyn. Tällöin rehtori ensimmäistä kertaa totesi ylioppilaskunnan kuullen, ettei selvitysmieheltä ole tulossa minkäänlaista konkreettista raporttia: “Tämä on prosessi”. Tapaamisessa vahvistettiin myös aavistuksemme siitä, ettei selvitysmies ollut tavannut selvitystyönsä aikana ketään selvityksen tilanneiden korkeakoulujen henkilökunnasta tai opiskelijoista, vaan selvityksen pohjaa haettiin esimerkiksi ulkomaisista korkeakouluista sekä ministeriöistä. Huoltamme selvitys- ja mahdollisen yhdistymisprosessien etenemisestä ilman yliopistoyhteisön osallistamista ohitettiin vähättelemällä epäilyjämme ja toteamalla, että ”Ongelma on, ettei ole mitään kerrottavaa”.

Yliopiston hallitus kokousti 25.9.2014. Kokouksen pöytäkirjassa todetaan seuraavasti:

“Hallitus päätti edetä korkeakoulujen yhteistyöprosessissa, ehdolla että osapuolten kesken on yhteisymmärrys asiasta ja että ministeriö ryhtyy toimenpiteisiin lainsäädännöllisten esteiden poistamiseksi.
TaY:n tavoitteena on saada aikaan monialainen, innostava ja globaalisti vetovoimainen oppimis- ja tutkimusympäristö, jonka perustana on korkea tieteellinen ja teknologinen  osaaminen ja niiden hyödyntäminen sekä monipuolisten mahdollisuuksien tarjoaminen niin teoreettiseen kuin käytännönläheiseen opintopolkuun.
Vankka taloudellinen perusta ja omaleimainen strateginen profiili luovat perusedellytykset laadukkaalle ja yhteiskunnallisesti vaikuttavalle toiminnalle.
Seuraavassa vaiheessa tulee analysoida mahdollisuudet ja riskit, laatia toimenpidesuunnitelma mahdollisesta integraatioprosessista korkeakouluyhteisöjen asiantuntemusta laaja-alaisesti hyödyntäen.”

Tästä hallituksen kokouksesta yliopisto julkaisi intrassa tiedotteen, jonka mukaan “Prosessin eteneminen edellyttää laaja-alaisia ja avoimia keskusteluja Tampereen yliopiston yhteisön sisällä ja korkeakoulujen välillä. Yliopistoyhteisössämme asiasta keskustellaan seuraavan kerran yliopistofoorumissa 6.10.2014. Tamperelaisten korkeakoulujen hallitukset puolestaan kokoontuvat yhteiseen seminaariin 5.11.2014.”. Tiedotteen ja aiemmin rehtoraatin kanssa käymiemme keskustelujen perusteella oletimme, että korkeakoulujen hallitusten tapaaminen mahdollistaa vihdoin sen, että niillä voi olla peräänkuulutettu yhteinen ymmärrys selvitystyön jatkosta, tavoitteista ja toimintatavoista. Samoin opiskelija-aktiiveille annettiin ymmärtää, että tästä eteenpäin yhteistyön mahdollisuuksia tarkasteltaisiin yhteistyössä korkeakoulujen omien asiantuntijoiden osaamista ja näkemyksiä hyödyntäen niin, että päätöksenteon tukena olisi tarkempaa dataa kuin vain visioita mahtavasta tulevaisuudesta.

Selvitysmies Gustavson tapasi Tamyn, TTYY:n ja TamkO:n puheenjohtajia torstaina 2.10.2014. Puheenjohtajat saivat kuulla Gustavsonille syntyneistä visioista Tampereen korkeakoulukentän tulevaisuuden suhteen, ja tässäkin keskustelussa kävi ilmi selvitysmiehen itsensä halu nähdä Tampereella jatkossa korkeakoulujen yhteensulautuma. On syytä huomata, että vaikka keväällä annettiin ymmärtää, että opiskelijajärjestöjen edustajia tavataan selvitysprosessin aikana, tapaaminen puheenjohtajien kanssa järjestyi vasta sen jälkeen, kun Gustavson oli jo esitellyt visionsa/selvityksensä korkeakoulujen hallituksille. Opiskelijoilla ei siis ollut sananvaltaa siihen, millainen sisältö selvitystyöllä oli.

Yliopistofoorumissa 6.10.2014 rehtori Holli esitteli selvitystyön aikaansaannoksia ja kulkua. Tässä yhteydessä hän kävi läpi selvitystyön “tuloksina” saatuja PowerPoint-slaideja, jotka ovat yliopistolaisille nähtävissä intrasta. Tässä vaiheessa kuulijoille kävi todennäköisesti melko selväksi, että selvitysmiehen näkemyksen mukaan suuntana tulisi olla yksi korkeakoulu, sillä selvityksessä puhuttiin mm. tarvittavista poikkeuslaeista. Silti rehtorin puheessa toistui sana korkeakouluyhteisö, ja hänen vastauksensa antoivat ymmärtää, että tämän korkeakouluyhteisön rakenteesta ei vielä ollut tietoa. Holli toisteli tässä aiemminkin toteamaansa hokemaa “En voi antaa teille enempää tietoa, sillä sitä ei ole. Intrassa julkaistussa tiedotteessakin Hollin esitystä tiivistetään seuraavasti:

“Holli korosti, että mitään päätöksiä ei vielä ole. Visiona on kuitenkin yhteinen korkeakouluyhteisö: nyt selvitetään, mitä se voisi olla. Tärkeänä tavoitteena on tarjota joustavia ja monipuolisia opintopolkuja.”

Perjantaina 10.10. Tamyn hallitus tapasi kuukausittaiseen tapaan rehtoraattia. Jälleen kerran saamamme viestit selvitystyön tilasta olivat huomattavan pehmeitä – meille toisteltiin, kuinka prosessissa ei ole kiire ja huolemme suljetusta asian käsittelystä on aiheeton. “Tulee monia eri kohtia, joissa varmasti on mahdollisuus opiskelijoiden olla, ja teitä pyydetäänkin mukaan”.

Keskiviikkona 15.10. yliopistokollegiolla oli aamukoulu kello 10-12 – vain noin 4 tuntia ennen kohun nostaneen tiedotteen julkaisua. Aamukoulussa olivat läsnä kollegion jäsenten lisäksi myös rehtori Holli sekä yliopiston hallituksen puheenjohtaja Kai Öistämö. Yliopistokollegion jäseniltä tuli pyyntö saada Gustavsonilta jonkinlainen raportti selvityksen sisällöstä – tällaista ei voitu tuottaa. Kollegion jäsenet esittivät tilaisuudessa runsaasti kysymyksiä selvitystyöhön liittyen, ja vastauksena heille muun muassa vannottiin, että “mistään fuusiosta ei ole puhuttu”.

Samana päivänä, 15.10.2014 iltapäivällä Tampereen yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun introissa julkaistiin tiedote, jonka otsikko oli “Tampereelle rakennetaan täysin uudenlaista korkeakoulua”. Alle tuntia myöhemmin tiedote oli myös julkaistavissa tiedotusvälineille. Ristiriita tiedotteen ja kaiken aiemman yliopiston johdon viestinnän välillä on selkeä – kun vielä samana aamuna vakuuteltiin, ettei mitään ole päätetty, juuri mitään ei tiedetä ja prosessi etenee selvittäen erilaisia mahdollisuuksia, tiedotteessa ilmoitettiin, että korkeakoulujen yhdistyminen tulee tapahtumaan. “Sisältö edellä eteneminen” näyttääkin olleen vain mantra, jota selvitysprosessin yhteydessä on toisteltu, vaikka tiedotteen perusteella päätös nimenomaan rakenteellisesta uudistumisesta on jo tehty.

Tyrmistyneenä annetusta tiedotteesta Tamy kritisoi voimakkaasti tapaa, jolla yhteistyöprosessia on ainakin Tampereen yliopistossa hoidettu.

“Tamy vetoaakin kaikkiin korkeakouluyhteisön jäseniin demokratian ja avoimuuden puolesta. Tällaista päätöstä ei voida tehdä ilman demokraattisia menettelyä ja kaikkien osallistamista. Tällaisella menettelyllä vedetään pohja pois minkäänlaiselta yhteistyön syvenemiseltä. Tamyn mielestä tällä toistetaan samat virheet, joita tehtiin yliopistolaki- ja rakenneuudistuksissa, joista yliopistoyhteisö ei vieläkään ole toipunut.”

Samana päivänä selvitysmies Gustavson esitteli toisaalla visiotaan Tampereen korkeakoulujen tulevaisuudesta. Tämä herättää kaksi kysymystä: Ensinnäkin, miksi selvitysmies esittelee korkeakoulujen tulevaisuusvisioitaan korkeakoulujen ulkopuolella ennen kuin mitään vastaavaa esitystä selvitysmieheltä itseltään on saatu korkeakoulujen henkilökunnalle tai opiskelijoille? Ja toisekseen, miksi tätä visiota esitellään ja uutisoidaan ikään kuin korkeakoulujen yhdistyminen olisi jo päätetty?

Tamyn hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja keskustelivat rehtori Hollin kanssa torstaina 16.10.. Tamyn ulostulosta ja sen aiheuttamista reaktioista yliopiston johdossa. Aviisi haastatteli rehtoria, joka kommentoi syntynyttä kohua: ”Päätöksiä ei tietenkään tehdä ennen kuin on niiden aika. Tähän mennessä kaikkien korkeakoulujen hallitukset ovat ilmaisseet tahtotilansa jatkaa prosessia, ja sitä tässä tehdään osallistamalla yliopistoyhteisöjä.” Prosessin jatkaminen ei kuitenkaan ole sama asia kuin päätös siitä, että luodaan korkeakoulu. Samat ristiriitaisuudet siis jatkuvat edelleen.

Ylioppilaskunnan puheenjohtajiston ja rehtoraatin tuoreimman tapaamisen jälkeen intraan ilmestyi jälleen tiedote, jossa avattiin tarkemmin vararehtoreiden työryhmän toimenkuvaa ja tehtävänantoa.

Mikä siis nyt mättää?

On syytä korostaa, että Tampereen yliopiston ylioppilaskunta ei ole vastustanut korkeakoulujen varsinaista yhteistyöselvitystä. On hyvä, että erilaisia mahdollisuuksia tarkastellaan, jotta voimme rehellisesti ja kriittisesti koko yliopistoyhteisön ja laajemmin tamperelaisten korkeakouluyhteisöjen kesken pohtia, olisiko yhdistyminen tai jokin muu yhteistyön muoto järkevä, hyvä ja kannatettava. Kritiikkimme kohdistuu siihen, millä tavoin tätä koko yhteisömme kannalta merkittävää prosessia on tähän asti viety eteenpäin.

Yliopiston hallituksen päätösluetteloista ja muista saamistamme tiedoista päätellen ei ole olemassa legitiimien, edustuksellisten yliopistomme toimielinten tekemää päätöstä siitä, että tamperelaisten korkeakoulujen pohjalta luodaan uusi korkeakoulu. Silti keskiviikkona 15.10.2014 julkaistiin korkeakoulujen introissa ja vain tuntia myöhemmin medialle tiedote, jonka otsikko oli ”Tampereelle luodaan uusi korkeakoulu”. Tämä on näkemyksemme mielestä liian pitkälle viety johtopäätös korkeakoulujen hallitusten päätösten perusteella. Tamy tyrmistyi siitä, että korkeakoulujen yhdistymisestä uutisoitiin ilman, että asiasta oltaisiin avoimesti keskusteltu – tai edes tiedotettu – korkeakouluissa aiemmin. Edes yliopiston hallitus tai yliopistokollegio, joilla on ylin strateginen valta Tampereen yliopistossa, eivät tienneet tiedotteen sisällöstä tai siitä, että prosessissa on edetty niin pitkälle, että voidaan tiedottaa yhden uuden korkeakoulun olevan tulossa.

Tässä vaiheessa ei vielä ole täytetty niitä ehtoja, jotka Tampereen yliopiston hallitus antoi 25.9.2014. Hallitus päätti, että yhteistyöselvitysprosessissa voidaan edetä, mikäli korkeakoulujen hallituksilla on yhteinen ymmärrys asiasta. Yliopistofoorumissa rehtori totesi, etteivät korkeakoulujen hallitukset ole vielä tavanneet toisiaan, vaan hallitusten yhteinen seminaari on vasta tulossa marraskuun alussa, 5.11. Näin ollen mitään takeita siitä, että hallituksilla edes voisi olla yhteinen ymmärrys prosessin tavoitteista tai yhteistyön mahdollisuuksista/uhista/toteuttamiskeinoista, ei vielä ole – totesihan rehtori itsekin, ettei selvitystyön tuloksena ole tehty minkäänlaista raporttia, johon päätöksentekoa voisi perustaa. Hallitus myös vaati päätöksessään, että selvityksessä edetään ”korkeakouluyhteisöjen asiantuntemusta laaja-alaisesti hyödyntäen” – tätä ei vielä ole tehty. Viime viikolla prosessista uutisoitiin kuitenkin jo niin, että korkeakoulun luomisesta on päätetty, vaikka päätösluetteloista ja pöytäkirjoista käy ainoastaan ilmi, että mahdollisuutta syvenevään yhteistyöhön selvitetään, ja yhtenä mahdollisista lopputulemista on yksi uusi korkeakoulu, ”T3”.

Koemme, että yliopiston antamat viestit ovat ristiriitaisia ja eri sävyisiä keskenään. Yliopiston edustuksellisten päätöksentekoelimien päätökset ovat huomattavasti maltillisempia kuin 15.10. annettu tiedote.  Olemme pettyneitä siihen, että yhteistyöprosessi näyttääkin edenneen jättäen paitsioon viralliset strategiseen päätöksentekoon valitut toimielimet – yliopiston hallitus ja yliopistokollegio.

Jotta korkeakoulujen yhteistyöprosessi voi edetä, täytyy päätöksenteon tapahtua avoimemmin ja demokraattisemmin kuin se on tähän mennessä toteutettu. Olisi syytä saada näkyville ne materiaalit, joiden perusteella päätöksiä on jo tehty. Kun rehtori on moneen kertaan todennut, ettei selvitysmiehen työstä ole tulossa raporttia, herää kysymys siitä, millä pohjalla päätöksiä yhteistyön syventämisestä voidaan tehdä. Eikö yliopiston toiminnan pitäisi perustua perusteelliselle, analyyttiselle tutkimukselle ja kriittiselle tarkastelulle? Näitä toimintatapoja soisimme nähtävän myös niinkin merkittävässä prosessissa kuin T3 on. Avoimuus ja kolmikannan periaatteen toteuttaminen ovat yliopistomme keskeisiä arvoja. Miten ne voidaan ohittaa näin tärkeissä asioissa?

Mitäs seuraavaksi?

Ylioppilaskunnan kaikki jäsenet ovat kutsuttuja ylioppilaskunnan kokoukseen keskustelemaan yhteistyöselvityksestä, sen tavoitteista ja toteuttamistavasta. Kaikki Tamyn jäsenet ovat äänivaltaisia, joten juuri sinulla on läsnäolijana mahdollisuus vaikuttaa siihen, mitä ylioppilaskunta vaatii T3-selvitysprosessilta. Tamyn hallituksen esitys päätöksiksi on seuraavanlainen:

1) eri yhteistyömallit selvitetään aidosti ensin kunnolla riittävän ajan kanssa, eikä kiirehditä prosessia vain kevään vaalien ja hallitusohjelmaneuvottelujen vuoksi
2) tarkasteltavat kysymykset ja selvityksen aiheet tehdään yksiselitteisen avoimeksi korkeakouluyhteisöille
3) korkeakouluyhteisöt (henkilökunta ja opiskelijat) osallistetaan selvitysprosessiin ideoimaan ja kommentoimaan, vain sillä tavalla voidaan sitouttaa ja innostaa yhteisöt mahdolliseen muutoksen mukaan.
4) kolmikantaedustus tulee olla kaikissa selvitystä tekevissä työryhmissä

Tarkemmat tiedot kokouksesta löytyvät osoitteesta www.tamy.fi/ylioppilaskunnankokous. Keskustelua aiheesta voi käydä jo nyt somessa tunnisteella #tamykokous, ja kokoukseen liittyviin kysymyksiin vastaavat mielellään Tamyn puheenjohtaja ja pääsihteeri (Tamyn yhteystiedot).

Nelli Sinisaari
Tamyn hallituksen jäsen

Kategoria(t): Uncategorized Avainsana(t): , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

3 vastausta artikkeliin: Tamperelaisten korkeakoulujen yhteistyö – mistä on kyse?

  1. Paluuviite: Tamperelaisten korkeakoulujen yhteistyö – mistä on kyse? | SYL

  2. Paluuviite: Edariterveisiä ja ajankohtaista asiaa – historiallinen ylioppilaskunnan kokous lähestyy!

  3. Paluuviite: Yliopistodemokratian tulevaisuus | Lotta Aarikka

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s